nase sk dravce2

nase sk sovy2

Poster na zoologických dňoch v Nitre z mapovania lesných druhov sov v CHVÚ Veľká Fatra v rokoch 2011 – 2016

XII. foto Karol Sotnar Hlavný riešiteľ: Ján Obuch

Príspevok od RPS: 200 €

Miesto realizácie projektu: Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Aktivity a výstupy:

Prezentácia poznatkov zo systematického mapovania lesných druhov sov v CHVÚ Veľká Fatra v rokoch 2011 – 2015
- abstrakt
- poster

 

V novembri 2016 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa uskutoční zoologická konferencia. Chceme reprezentovať RPS formou abstraktu a posteru z mapovania lesných druhov sov v CHVÚ Veľká Fatra za roky 2011 – 2015.

Téma bude spracovaná aj do článku do časopisu Slovak Raptor Journal.

Foto: Karol ŠotnárVýsledky projektu


Pred realizáciou projektu bol vykonaný výskum, zameraný na zisťovanie teritórií lesných druhov sov v CHVÚ Veľká Fatra v rokoch 2009 – 2015.

Cieľom projektu bolo spracovanie podkladov a prezentácia výsledkov na vedeckom kongrese „Zoológia 2016“ v dňoch 24. – 26.11.2016 v Nitre. Vypracovaný bol príspevok do zborníka z konferencie a poster.

Téma bude spracovaná aj do článku do časopisu Slovak Raptor Journal.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.