Všetky cesty vedú na smetisko

XI. foto Jozef Chavko Hlavný riešiteľ: Michal Noga

Príspevok od RPS: 300 eur

Miesto realizácie projektu: Skládky komunálneho odpadu na juhozápadnom Slovensku (ich upresnenie bude v prípade schválenia projektu konzultované s RPS / J. Chavkom)

 

Aktivity a výstupy:

Cieľom projektu je získať dáta o výskyte a populačnej hustote vybraných druhov dravcov (F. cherrug, F. peregrinus, B. bubo, A. heliaca, M. milvus, M. migrans) v lokalitách priamo ovplyvnených umiestnením skládok.

Počas monitoringu bude sledovaná i hniezdna hustota ostatných druhov dravcov a sov (F. tinnuculus, A. otus).

Vzhľadom na zvýšený výskyt dravcov v okolí skládok existuje predpoklad, že v ich blízkom okolí môže dochádzať k častejšiemu úhynu na 22 kV; preto sa v rámci projektu tieto línie 2x skontrolujú (v jarnom a jesennom období).

 • Pravidelný mesačný monitoring skládky Zohor
  Pravidelný dvojmesačný monitoring dvoch skládok na juhozápadnom Slovensku + 4 lokalíty budú skontrolované 1x v migračnom a 1x v hniezdnom období
  Akustický monitoring – sledovaných 7 lokalít (skládok) na juhozápadnom Slovensku s cieľom preukázať prítomnosť / neprítomnosť výra skalného
  Kontrola blízkych vedení 22 kV s cieľom identifikovať kolízne linky / stĺpy
  Veľkosť sledovaného územia – 65 km2,
  1 článok do časopisu Dravce a sovy.

Foto: Jozef Chavko


Výsledky projektu


Monitoring na 4 lokalitách priniesol nové údaje o výskyte a rozšírení druhov, napriek očakávaniu ale nebol zaznamenaný častejší výskyt hají červených, hají tmavých, orliaka morského či orla kráľovského (mimo oblastí ich pravidelného výskytu). Nepotvrdila sa ani prítomnosť výra skalného (okrem už známej lokality „Zohor").


Potvrdil sa veľký význam skládok pre koncentráciu vtáctva, najmä čajok, ale tiež krkavcovitých druhov (havran, straka, vrana) – ktoré následne atrahujú veľké druhy sokolov – sokoly sťahované a sokoly rárohy. Určitá väzba na skládku sa potvrdila i v prípade výra skalného, teritóriá, ktoré sú pri skládke v Zohori, patria k najbližšie obsadeným výrim teritóriám. V potrave výra bol zistený i potkan, ktorý má na skládke potravné i úkrytové optimum.


Napriek predpokladu neboli zistené haje tmavé a haje červené mimo obvyklých lokalít, výskyty orla kráľoského i orliaka morského pri skládkach (mimo Zohoru) pravdepodobne nemali priamy súvis so skládkou. Neboli zistené ani väčšie koncentrácie bocianov bielych, ktoré sú v iných (južných) oblastiach Európy pravidelné.


Mapovanie 22 kV vedení neprinieslo údaje o úhynoch, väčšina stĺpov ale bola ošetrená ekochráničkami.
Akustické záznamy, ktoré boli spracované, priniesli zaujímavé údaje o myšiarkach ušatých, či močiarniciach mekotavých – tieto druhy neboli zistené priamo pri monitoringu. Celkovo je z každej z lokalít zozbieraných 20 nočných záznamov (2.5 h svitanie, 1 h noc, 2.5 h súmrak).

 

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd