Mapovanie rozšírenia a praktická ochrana plamienky driemavej (Tyto alba) a kuvika obyčajného (Athene noctua) na juhozápadnom Slovensku

mcp2017 07 kuvik Bedrich LandsfeldKuvik a plamienka sú druhy poľnohospodárskej krajiny, ktorých populácia je na ústupe. Vďaka projektu overíme výskyt druhov na lokalitách, kde boli pre ne v predošlých rokoch inštalované búdky.

Hlavný riešiteľ: Kristián Bacsa

Miesto realizácie projektu: juhozápadné Slovensko, Podunajská nížina

Prečo sa projekt realizuje:

V prechádzajúcich rokoch, 2014 až 2016, sme s podporou Malých členských projektov RPS realizovali mapovanie a praktickú ochranu plamienky driemavej a kuvika obyčajného v oblasti Podunajska. Za toto obdobie sme vykonali kontrolu 90 potenciálnych lokalít, prevažne poľnohospodárskych dvorov, súkromných fariem, kostolov a ďalších objektov. Vďaka plošnému monitoringu sa zistilo, že populácia plamienky na Podunajsku je na historickom minime. Na sledovanom území sa za celé obdobie podarilo zistiť iba do 20 vtákov, pravdepodobne prevažne migrujúcich alebo na území zimujúcich. Za obdobie troch rokov sme nezistili žiadne hniezdenie. Tento fakt možno pripísať predovšetkým zániku hniezdisk, rozšíreniu kuny skalnej ako predátora týchto sov, vysokej úmrtnosti sov pozdĺž líniových stavieb a používaniu rodenticídov na poľnohospodárskych dvoroch. Tieto a ďalšie faktory spôsobili silné zdecimovanie populácie plamienky na Podunajsku. V súčasnosti je možné tento stav zmeniť len aktívnymi manažmentovými zásahmi a neustálym monitoringom zvyškovej populácie.

Ciele:

Cieľom projektu je jednak zmapovanie nových potenciálnych lokalít výskytu plamienok a kuvikov na Podunajsku a získanie reálnejšie obrazu o ich rozšírení, stavu hniezdnej populácie, faktoroch ohrozenia na predmetnom území a jednak prostredníctvom inštalácie hniezdnych búdok zvýšiť ponuku bezpečných hniezdisk.

Aktivity a výstupy:

  1. Kontrola vyvesených búdok - skontrolovanie minimálne 20 vyvesených búdok v hniezdnej sezóne,
  2. inštalácia hniezdnych búdok - inštalovanie minimálne 15 nových búdok na nových lokalitách v priebehu mesiacov máj až november,
  3. vizuálny monitoring - kontrola minimálne 15 nových lokalít (poľnohosp. dvorov, súkromných fariem apod.) na prítomnosť/neprítomnosť záujmových druhov,
  4. akustický monitoring - akustický monitoring bude zameraný na zistenie obsadenosti lokality kuvikom obyčajným, zrealizovaný bude na minimálne 40-tich nových lokalitách a to v mesiacoch marec až máj.

Sledovaných bude minimálne 60 lokalít, v databáze pribudne minimálne 120 riadkov, publikovaný bude jeden odborný článok.


Výsledky projektu


Od začiatku realizácie projektu bolo zmonitorovaných cez 60 nových lokalít na výskyt kuvika obyčajného; pribudlo 15 nových búdok.

Zaznamenali sme prvé hniezdenie plamienky driemavej za 4 roky monitoringu, na hniezde okrúžkovaných 5 mláďat zo 6. Jedno mláďatko bolo na krúžkovanie ešte príliš malé.

Výstupy projektu boli publikované formou tlačovej správy a článku v Dravce a sovy 2017/2.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd