Niektoré limity rozšírenia orla krikľavého na strednom Slovensku

mcp2017 03 Orol kriklavy Jaroslav SchneiderCieľom projektu je overiť hranice rozšírenia orla krikľavého na strednom Slovensku a zistiť, v akej nadmorskej výške sa nachádza najvyššie položené hniezdo tohto druhu.

Hlavný riešiteľ: Ján Kicko

Miesto realizácie projektu: stredné Slovensko

Prečo sa projekt realizuje:

"V súčasnosti sú za limity rozšírenia orla krikľavého v podmienkach stredného Slovenska pokladané: nadmorská výška do 950 m n. m. (Dravecký, Maderič, Kicko a kol., 2015) a hranice rozšírenia na Slovensku, ako sú vyznačené v (Dravecký, Maderič, Topercer a kol., 2015). Takto vyznačené hranice predpokladajú hniezdne rozšírenie orla krikľavého aj v Strážovských vrchoch a Žilinskej kotline na západe a nepredpokladajú hniezdne rozšírenie na juhu Štiavnických vrchov.

Ja však mám (spolu s P. Vrlíkom) pozorovania opakovaných záletov krikľúňa s potravou do porastu z Nízkych Tatier, hniezdo bolo dohľadané až po vyhniezdení (2012) a teda nebolo naisto potvrdené ako hniezdo krikľúňa, v nadm. výške až 1170 m n. m. V prípade potvrdenia hniezdenia v takejto výške by to bol najvyššie hniezdiaci pár prinajmenšom v strednej Európe.

V súčasnosti neregistrujem žiadne pozorovanie orla krikľavého v západnej časti Žilinskej kotliny a v Strážovských vrchoch medzi pracovníkmi Správy Národného parku Malá Fatra a CHKO Strážovské vrchy. V Aves Symphony je len jeden údaj od Považskej Bystrice, ale už z obdobia ťahu, 21.9.2015.

Ciele:

Cieľom je overiť hranice rozšírenia orla krikľavého na strednom Slovensku na západnej hranici v oblasti Strážovských vrchov a Žilinskej kotliny a na južnej hranici na juhu Štiavnických vrchov a overiť maximálne nadmorské výšky hniezdenia orla krikľavého na Slovensku (lokalita v Nízkych Tatrách) a s najväčším prevýšením lovísk a hniezdiska (lokalita na Poľane).

Aktivity a výstupy:

Opakovaný vizuálny monitoring a dohľadávanie hniezd v predmetných oblastiach v hniezdnom období.

Projekt bude realizovaný na území viac ako 200 km2, kontrolované budú 2 konkrétne hniezdiská + 2 oblasti s dosiaľ neznámym počtom hniezdísk. Celkovo bude kontrolovaných 5-10 teritórií, pričom 2 známe páry sú mimoriadne ťažké horské páry a ostatné sú (takmer) neznáme.

Výstupom projektu bude článok do časopisu Dravce a sovy, viac ako 50 riadkov v databáze a prezentácia na členskej schôdzi RPS.


Priebežné výsledky


Tohto roku bolo obdobie pred inkubáciou veľmi negatívne ovplyvnené počasím . Na hniezdiskách sa prvé jedince objavujú už v posledných dňoch marca, väčšina však neskôr, okolo 4.-10. apríla, niektoré až po 20. apríli. Preto je metodicky nevhodné začínať s mapovaním príliš skoro. Absencia jedinca na lokalite nemusí znamenať, že tam hniezdisko nie je, ale len, že orly ešte na lokalitu nedoleteli. Preto sa vo väčšom začínam venovať mapovaniu orlov krikľavých vždy až po cca 10. apríli. Tento rok však bola situácia veľmi skomplikovaná výrazným a dlhodobým ochladením v celej druhej polovici apríla. Aj v podhorských kotlinách nám opakovane nasnežilo, bolo dlhodobo veľmi chladno a veterno. Za týchto podmienok nebolo vhodné z metodických ale aj ochranárskych dôvodov mapovanie realizovať.

Z doterajších výsledkov môžem uviesť:
1. Začína sa potvrdzovať hniezdny výskyt na západnej hranici, v Strážovských vrchoch - Súľovských skalách- zatiaľ som tu orla pozoroval dva krát.
2. Potvrdzuje sa mi však aj výskyt na juhu Štiavnických vrchov.
3. Žiaľ, zrejme zanikla lokalita na Poľane nad Očovou. Ide o lokalitu s veľkým rozdielom nadmorských výšok lovísk a hniezdiska, pre istotu bude potrebne navštíviť ju ešte raz. Podľa pozorovaní pracovníkov Správy CHKO Poľana sa objavil jeden pár orlov dole na rozhraní kotliny a pohoria, kde predtým nebýval, takže je možné, že sa pár presunul z pohoria na okraj smerom nadol.

Boli pozorované rôzne ďalšie necieľové druhy dravcov - kaňa popolavá, kaňa močiarna, sokol červenonohý, sokol lastovičiar, jastrab krahulec, včelár lesný.

Všetky lokality bude ešte potrebné navštíviť.

 


 Výsledky projektu


1. Hniezdny výskyt orla krikľavého bol potvrdený na rozhraní Žilinskej kotliny a Súľovských skál, zaznamenaný bol 1 pár, ktorý zrejme hniezdil neúspešne.

2. Na južnom podhorí Štiavnických vrchov bol zaznamenaný jeden pár orla krikľavého, ten však zrejme hniezdil neúspešne.

3. Zdá sa, že zanikli ďalšie páry. To môže poukazovať na prebiehajúce zmenšovanie populácie, nedostatočné dopĺňanie párov na okraji jedincami z jadrovej populácie, a pod. V budúcnosti bude potrebné pozorovania opakovať.

 

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd