Vplyv prostredia na dynamiku populácie sovy obyčajnej (Strix aluco)

mcp2017 02 Strix aluco Roman SlobodnikCieľom projektu je zistiť, aké zásahy a spôsoby hospodárenia dokážu ovplyvniť sovy natoľko, že opustia územie, kde hniezdili. Po opustení lokality môže byť územie obsadené iným párom, alebo môže prísť k výmene len jedného jedinca z páru.

Hlavný riešiteľ: Vladimír Nemček

Miesto realizácie projektu: Malé Karpaty

Prečo sa projekt realizuje:

Populácia bežných druhov je spravidla skúmaná a hodnotená kvantitatívnymi parametrami (veľkosť, trend vývoja populácie počas rokov, hniezdna úspešnosť). Najmä pri druhoch so stabilnou a dostatočne veľkou populáciou môže byť nedostatočné iba prihliadanie na kvantitatívne parametre. Vnútri populácie môže dochádzať k výraznej výmene jedincov, čo môže byť spôsobené vplyvom nestability prostredia. Práve zaznamenanie a popísanie rozsahu výmeny jedincov v populácii môže predstavovať významnú pomoc pri určovaní ohrozenosti populácie bežných druhov v danom prostredí. Početné a široko rozšírené druhy majú širokú ekologickú niku a ovplývajú výraznými reprodukčnými schopnosťami. Práve schopnosť reprodukcie im umožňuje dopĺňať populáciu novými jedincami. Toto dopĺňanie uvoľnených lokalít zakrýva možné ohrozenie populácií aj bežných druhov, keďže veľkosť sledovanej populácie sa nemusí meniť minimálne určitý čas. Pre určenie výmeny jedincov je potrebná identifikácia konkrétnych jedincov. Vhodným predmetom pre sledovanie tohto parametra sú sovy - väčšina je teritoriálna a zdržuje sa v teritóriu počas celého roka, jedince sa dajú určiť podľa charakteru hlasu. Projekt je plánovaný na minimálne dva roky (2017-2018). Každý rok bude na jar a jeseň zistená výmena jedincov na stanovených lokalitách. Cieľom je zistené výsledky publikovať v odbornom časopise (až po troch rokoch) v štúdii, ktorá zhodnotí výmenu jedincov a vplyv parametrov prostredia v prevažne bukových lesov.

Ciele:

1. zaznamenať teritoriálne volanie samcov sovy obyčajnej na minimálne 10 lokalitách (v kvalite umožňujúcej určiť konkrétneho jedinca)

2. zistiť výmenu jedincov počas roka 2017

3. zistiť parametre prostredia (zastúpenie otvorených plôch, veku porastu, nadmorskej výšky, fragmentáciu, vzdialenosť od ciest a sídel) vo vzdialenosti 500 m od miesta nahrávania

Aktivity a výstupy:

1. realizácia terénneho zberu údajov (AM a nahrávanie hlasov v teréne) - využitím už zakúpených diktafónov budú pravidelne (jar a jeseň) nahrávané teritoriálne volania samcov na 10 vopred stanovených lokalitách

2. analýza prostredia v GIS pre jednotlivé lokality

3. publikovanie krátkeho článku o priebehu realizácie a čiastočných výsledkoch MČP.

Kontrolovaných bude 10 lokalít v Malých Karpatoch, výstupom bude jeden článok v časopise Dravce a sovy, prezentácia výsledkov na členskej schôdzi RPS, 4 príspevky formou blogu a viac ako 120 riadkov v databáze.


Priebežné výsledky


Získanie poznatkov na základe rozlíšenia jedincov bola donedávna možná len na základe krúžkov. V posledných rokoch nástupom techniky je možné počas roka rozlišovať jednotlivé vtáky u niektorých špecificky sfarbených druhov, ako sú napr. včelár lesný, kaňa močiarna alebo myšiak lesný. Môžeme ale rozlišovať jedince napr. sov podľa hlasu? Posledné štúdie to potvrdili a u niektorých druhov vieme relatívne ľahko rozlišovať samce podľa tzv. spektrogramov - čo je v podstate grafické znázornenie zvuku. Takto vieme porovnať zloženie húkania každého samca, ktorého nahráme z dostatočne blízkej vzdialenosti.

V prípade tohto projektu zisťujeme, ako často na vopred vybraných min. 10 lokalitách v priebehu minimálne 2 rokov dochádza k výmene samcov sovy obyčajnej. Čiže či na lokalitách sú stále tie isté húkajúce samce alebo ich nahradili iné. Zatiaľ boli diktafóny umiestnené na 12 lokalitách, avšak iba na 5 miestach boli získané dostatočne kvalitné nahrávky. Počas mája sa plánuje ukončenie jarnej fázy nahrávania hlasov a dosiahnutie stanoveného počtu nahrávok.

Jarný tok je síce relatívne krátky, no podarilo sa zistiť viacero zaujímavostí. V prvom rade v Malých Karpatoch sa sovy až do začiatku apríla ozývali skôr málo a po krátky čas – iba niekoľko zahúkaní počas noci. V apríli už ale boli aktívnejšie a taktiež na dvoch nahrávkach boli zachytené zaujímavé modifikácie húkania – keď sa dva samce nezávisle od seba ozývali asi dve noci akoby zvýsknutím (viď obrázok nižšie). Jeden z nich sa ale ozval aj tradičným nevzrušeným húkaním – čiže musel mať príčinu na takúto modifikáciu húkania. Ďalšie roky ukážu, či je takáto zmena volania u samcov výnimočná, alebo naopak častá a pravidelná.

 

Nemcek zvuky sov

 

September 2017: Koncom septembra sa uskutočnila Svetová konferencia o sovách v meste Évora (Portugalsko). Toto mesto je chránenou UNESCO rezerváciou a určite nás potešilo, že je priamo domovom minimálne troch druhov sov. Konferencia sa uskutočnila po desiatich rokoch a v rámci bohatého programu na nej mala zastúpenie aj naša organizácia.


Zo Slovenska sme prezentovali posterom štúdiu o vplyve prostredia na počet teritórií sovy obyčajnej (Strix aluco) a prezentáciou výsledky z dotazníkového prieskumu Sovy v mýtoch a kultúre. Naše výsledky potvrdili, že sovy obyčajné sú vysoko prispôsobivé a vzťah ľudí zo Slovenska je pozitívny a podporujúci ich ochranu.

 


Výsledky projektu


Teritoriálne volania samcov boli zaznamenané na celkovo 7 lokalitách v dostatočnej kvalite. Celkovo bolo monitorovaných 16 lokalít, avšak na mnohých lokalitách samce nehúkali v čase nahrávania, resp. neboli na lokalite prítomné. Všetky lokality boli vybraté na základe skúseností z minulých rokov. Sovy boli veľmi tiché na celkovo 12 lokalitách, ktoré sme vybrali aj na jesenný monitoring. Aj na miestach, skadiaľ sa ozývali počas jari či leta, boli počas jesene tiché.

Vďaka projektu boli získané kvalitné nahrávky zo 7 lokalít, čo pomôže pri porovnaní s nahrávkami, ktoré budú získané v ďalších rokoch. Zároveň počas tohto projektu bola odskúšaná metóda, a predovšetkým vybraté lokality, na ktorých bude pokračovať výskum výmeny jedincov sovy obyčajnej.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd