Aktualizácia webu Ochrany dravcov na Slovensku - Naše sovy

Talba StanislavHarvancikCieľom projektu je aktualizovať informácie na webovej stránke "Naše sovy" - s aktualizovaným populačným statusom, mapou rozšírenia a s pripojením niektorých zaujímavých výskytov (napr. Strix uralensis na nížinách JZ a J Slovenska, dramatický pokles hniezdnej populácie Tyto alba v priebehu posledného obdobia a pod.).

Hlavný riešiteľ: Vlado Slobodník

Spolupracovníci: Roman Slobodník, Mišo Baláž

Trvanie projektu: august - november 2019

Prečo sa projekt realizuje:

Internetová stránka www.dravce.sk poskytuje v sekcii Naše sovy radu neaktuálnych údajov. Našou snahou je tento stav zlepšiť vo svetle aktuálnych poznatkov a článkov.

Aktivity a výstupy:

Aktualizovaná stránka v sekcii "Naše sovy" - s aktualizovaným populačným statusom, mapou rozšírenia a s pripojením niektorých zaujímavých výskytov - napr. sovy dlhochvostej (Strix uralensis na nížinách) juhozápadného a južného Slovenska, dramatický pokles hniezdnej populácie plamienky driemavej (Tyto alba) v priebehu posledného obdobia a pod.).

Výsledky:

Cieľom MČP bolo revidovať text o vybraných druhoch sov (12) za použitia odbornej literatúry. Uvedený cieľ sa podarilo naplniť, pričom spolu bolo použitých viac ako 100 odborných textov a článkov s dôrazom na novodobé poznatky (práce po roku 2000). Texty boli doplnené aj o aktuálnu mapu rozšírenia druhu vo svete, a tiež o informácie o veku či migračnom správaní jednotlivých druhov.

Foto: plamienka driemavá, Stano Harvančík

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd