Akustická variabilita sovy obyčajnej v rôznych ekosystémoch

BMolnar 29470663647 e4b9fa9702 wCieľom projektu je zistiť existenciu regionálnych rozdielov v hlasoch sov v pohorí Álp a Karpát. Na základe hlasových prejavov identifikujeme rozdiely v kvalite teritórií.

 

Hlavný riešiteľ: Vladimír Nemček


Spolupracovníci: Ingrid Kohl


Miesto realizácie projektu: Malé Karpaty, Durrenstein Wilderness area (Alpy)


Trvanie projektu: 1. február – 31. október 2020


Prečo sa projekt realizuje:
Rozvojom akustického monitoringu sa násobne zvýšil stav poznania populácií nočných a skryto žijúcich živočíchov. Okrem údajov o rozšírení vieme analyzovaním hlasov a ich parametrov veľa vyčítať aj o ekológii a biológii jedincov a celého spoločenstva. V prípade sov (ale aj iných druhov vtákov) sa v posledných rokoch podarilo preukázať vzťah medzi parametrami hlasu a fitness jedinca. Takisto bol objavený vzťah medzi homogenitou (nízkou variabilitou) hlasov sov v spoločenstve a vysokou hustotu teritórií. Z hlasov vieme zistiť veľmi veľa aj o kultúre spoločenstve - miere agresie medzi susedmi a o vnútorných vzťahoch. Výskum by mal pomôcť zistiť existenciu regionálnych rozdielov na základe akustických prejavov medzi dvoma spoločenstvami sovy obyčajnej v pohorí Álp a Karpát.


Aktivity a výstupy:
1. Celonočné nahrávanie hlasov sov na 10 lokalitách v Alpách a Karpatoch.
2. Analýza hlasových parametrov pomocou spektrogramu (dĺžka jednotlivých častí volania, celková dĺžka volania, začiatok volania od západu slnka, variabilita hlasov pomocou koeficientu variácie a indexu diverzity).
3. Štatistická analýza dát a ich vyhodnotenie.

Výsledky projektu:

Tohtoročné aktvity boli súčasťou 4 roky trvajúceho výskumného projektu, počas ktorého boli nahrávané akustické prejavy samcov sovy obyčajnej na 10 lokalitách v Malých Karpatoch. Potvrdili sme výmenu troch samcov v teritóriách. Pomocou štatistických analýz sme zistili rozdiely v dĺžke trvania jednotlivých akustických parametrov u samcov počas rokov. To je nový poznatok, keďže sa predpokladalo, že dĺžka jednotlivých parametrov sa významne nemení počas rokov. Celonočné nahrávanie akustickych prejavov sovy obyčajnej bolo realizované aj na 5 lokalitách v pralese Rothwald (Wildnisgebiet Durrenstein).

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd