Monitoring sokola myšiara (Falco tinnunculus) a habitatové preferencie počas hniezdenia v centrálnej a juhovýchodnej časti Zvolenskej kotliny

ftin1 mcp2021Cieľom projektu je získať dáta o populácii sokola myšiara na území centrálnej a juhovýchodnej časti Zvolenskej kotliny a zistiť jeho habitatovú preferenciu počas hniezdenia.

Hlavný riešiteľ: Alexandra Veselovská

Miesto realizácie projektu: centrálna a juhovýchodná časť Zvolenskej kotliny

Trvanie projektu: 1.február – 30. september 2021

Prečo sa projekt realizuje:

Sokol myšiar (Falco tinnunculus) patrí medzi najpočetnejšie druhy dravcov na území Slovenska. Z územia Zvolenskej kotliny v súčasnosti nie sú presné údaje o hniezdnej populácii sokola myšiara. Predmetný druh hniezdi nielen v intraviláne mesta Zvolen ale aj v okolitej poľnohospodárskej krajine Zvolenskej kotliny. V rámci projektu zmapujeme hniezdu populáciu sokola myšiara a vo výbraných parametroch porovnáme mestskú populáciu a poľnú populáciu na vybranom území.

Aktivity a výstupy:

1. Monitoring hniezdnej populácie sokola myšiara.

2. Zbieranie a vyhodnotenie údajov o využívaných habitatoch, vnútro a medzidruhových interakciách.

Výsledky:

V pravidelných intervaloch, od 1.2.2021 do 31.8.2021, bol na predmetnom území realizovaný monitoring, primárne zameraný na sokola myšiara (Falco tinnunculus). Zároveň boli zaznamenávané všetky pozorované druhy vtákov. Počas monitoringu sokola myšiara boli zbierané nasledovné údaje: pohlavie jedinca, miesto výskytu, habitat, činnosť jedinca, druhy dravcov nachádzajúcich sa v okolí, interakcie s inými druhmi. V prvej fáze boli monitorované lokality, kde prebiehal tok a minuloročné lokality hniezdenia, následne sme dané lokality chodili pravidelne kontrolovať a hniezda dohľadávať. Po dohľadaní sa na hniezdiskách zaznamenávalo do akého typu habitatu zalietava rodičovský pár loviť, a tiež vnútrodruhové a medzidruhové interakcie. Od 1.9. 2021 do 30.9.2021 boli merané parametre hniezdisk (typ umiestnenia, výška, expozícia, typ hniezdenia atď.). Tiež bola kontaktovaná ŠOP SR a osoby, ktoré sa na predmetnom území venovali monitoringu vtáctva. Zároveň sme oslovili ľudí, v ktorých tesnej blízkosti jedince hniezdili, za účelom doplnenia údajov. Následne boli získané dáta štatisticky spracovávané a vyhodnotené. Jeden exemplár sokola myšiara, ktorý sa zranil po kolízií s elektrickým vedením, bol odovzdaný zástupcovi CHKO Poľana na rehabilitáciu.

Z 90 monitorovaných lokalít bola aktivita sokola myšiara zaznamenaná na 87 lokalitách. Na začiatku projektu bolo lokalizovaných 9 hniezd, následne počas projektu bolo identifikovaných 27 hniezdnych lokalít. Preferovaný typ habitatu na hniezdenie bola sídelná zástavba, teda intravilán mesta. Preferovaným typom habitatu na lov počas hniezdenia bola najbližšia plocha s nízkym porastom (zaznamenaná minimálna vzdialenosť od hniezda po lovné teritórium 2m), konkrétne sídliskové trávniky, lúky a polia. Jedince sa po vyletení z hniezda zdržiavali v prvých dňoch v blízkosti hniezdiska, následne po nadobudnutí leteckých zručností sa presunuli na vzdialenejšie lokality. Ďalším z cieľov bolo porovnanie mestskej a poľnej populácie. Na celom sledovanom území bolo zaznamenaných 25 hniezdnych lokalít v zastavanom území a len 2 hniezdiská v poľnohospodárskej krajine, pričom v intraviláne majoritne na hniezdenie využívali budovy a v poľnohospodárskej krajine stromy. Celkovo môžeme konštatovať že denzita výskytu sokola myšiara v meste bola výrazne vyššia ako denzita v poľnohospodárskej krajine. Súčasťou projektu bolo tiež porovnanie vnútrodruhových interakcií. V mestskej populácií bola často zaznamenaná spolupráca medzi susediacimi pármi pri obrane teritória, naproti tomu v poľnohospodárskej krajine takéto interakcie neboli zaznamenané a to hlavne z dôvodu veľkej vzdialenosti medzi jednotlivými pármi. Zaujímavé boli medzidruhové interakcie v urbanizovanej aj poľnohospodárskej krajine, kde jedince pri obrane teritória agresívne útočili na väčšie dravce, naproti tomu útoky na krkavcovité vtáky boli zaznamenané len v urbanizovam prostredí. V poľnohospodárskej krajine takéto útoky neboli zaznamenané (jedince pokojne lovili len niekoľko metrov od seba bez vzájomného konfliktu, samozrejme výsledok mohol byť ovplyvnený nízkym počtom jedincov sokola myšiara v poľnohospodárskej krajine). V čase hniezdenia spevavcov boli zaznamenané časté útoky spevavcov na sokoly myšiare.

Z iných pozorvaní bolo počas monitoringu zaznamenané hniezdenie kane močiarnej (Circus aeruginosus) a potencionálna lokalita hniezdenia kane popolavej (Circus pygargus). Hniezdo kane močiarnej sa nachádzalo v biotope, kde nebola potrebná ochrana. Na potenciálnej lokalite, kde bol zaznamenaný pár kaní popolavých, sme niekoľko dní pred žatvou intenzívne monitorovali oblasť a následne sme informovali hlavného agronóma a požiadali všetkých šoférov traktorov a kombajnov aby boli ostražití a opatrní pri žatve. 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd