nase sk dravce2

nase sk sovy2

Mapovanie lesných druhov sov v Strážovských vrchoch a monitoring populácie A.chrysaetos,A.pomarina a A.gentilis

KSotnar AchrysaetosCieľom projektu je zlepšenie poznatkov o distibúcii dravých vtákov a sov, denzite ich populácií, populačnej dynamike a potravnej ekológii za účelom ich ochrany a ochrany ich biotopov.

Hlavný riešiteľ: Karol Šotnár

Miesto realizácie projektu: Strážovské vrchy, Vtáčnik, Žiar, Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy, Lúčanská Malá Fatra

Trvanie projektu: 1.2. – 31.10. 2022

Prečo sa projekt realizuje: Účelom projektu je získanie aktuálnych poznatkov o vybraných druhoch dravých vtákov a sov. V prípade potreby bude, po dohode s lesnými správami, zabezpečené oddialenie ťažby lesných porastov, hlavne pri hniezdach druhov ako sú orol skalný (A.chrysaetos), orol krikľavý (A. pomarina) a jastrab veľký (A. gentilis).

Mapovaním lesných druhov sov v Strážovských vrchoch budú zozbierané poznatky o ich denzite, distribúcii a ekologických nárokoch na prostredie. Monitoring bude prebiehať v málo preskúmaných oblastiach, hlavne v strednej a severnej časti Strážovských vrchov.

Aktivity a výstupy

1. Dohľadávanie hniezdnych párov vybraných druhov: orol skalný (A. chrysaetos), orol krikľavý (A. pomarina) a jastrab veľký (A. gentilis).

2. Kontrola produktivity, sledovanie a zabezpečovanie úspešnosti hniezdení dohľadaných párov.

3. Mapovanie lesných druhov sov v Strážovských vrchoch.

4. Príprava popularizačných článkov na web Ochrany dravcov na Slovensku.

Výsledky

Vďaka projektu sa podarilo zlepšiť poznatky o dravcoch a sovách, o ich distribúcii, denzite, populačnej dynamike a ich potravnej ekológii. Boli vyhlásené dve ochranné zóny v okolí hniezd a po dohode bola oddialená ťažba v blízkosti hniezd dravcov a sov dlhochvostých.
Mapovaním lesných druhov sov v Strážovských vrchoch sme posunuli stav poznatkov o ich denzite, distribúcii a ekologických nárokoch na prostredie. Na webe Ochrany dravcov na Slovensku pribudli popularizačné články o zážitkoch a postrehoch z terénu.

Orol skalný v Štiavnických vrchoch (foto: K. Šotnár)

Myšiak hôrny na lokalite v oblasti juhozápadného Slovenska (foto: K.Šotnár)

Kuvičok vrabčí v Strážovských vrchoch (foto: K.Šotnár)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.