nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring výra skalného (Bubo bubo) v stromových hniezdach Záhoria

JCizniar BbuboCieľom projektu je zistiť súčasnú distribúciu a početnosť lesnej populácie výra skalného vo vybraných porastoch Záhorskej nížiny, zistiť jeho hniezdnu úspešnosť a zosumarizovať zistené výsledky v odbornej publikácií.

Hlavný riešiteľ: Ján Svetlík

Miesto realizácie projektu: Záhorská nížina

Trvanie projektu: 1.2. – 31.10.2022

Prečo sa projekt realizuje: Výr skalný patrí k druhom, ktoré začiatkom 21.storočia zaznamenali expanziu z tradičných hniezdisk do nížinných oblastí Panónskeho regiónu. Podobná situácia nastala aj na Záhorskej nížine, kedy sa druh rozšíril do lesných porastov. Prvý známy záznam tohto druhu v stromovom hniezde bol v r. 2013. Odvtedy údaje naznačujú pravdepodobný nárast obsadenosti stromových hniezd touto sovou, pričom nie sú známe presné údaje o početnosti, hniezdnej úspešnosti či vplyve tohto vrcholového predátora na okolité spoločenstvá vtákov, vrátane hniezdnych susedov. Preto je hlavným cieľom predloženého projektu zistiť neznáme rozšírenie a početnosť výra skalného vo vybraných porastoch Záhorskej nížiny a doplniť tak chýbajúcu informáciu o expanzií tohto vrcholového predátora do lesných porastov, vrátane nových poznatkov hniezdnej biológie v lesnom prostredí Záhoria.

Aktivity a výstupy

1. Monitoring potenciálnych porastov, vrátane lužných lesov, borovicových porastov, hospodárskych lesov a porastov osobitného určenia s cieľom dohľadania hniezd obsadených výrom skalným.

2. Kontrola hniezd, vrátane záznamu prítomnosti dospelých vtákov, identifikácie počtu mláďat na hniezde, priebehu hniezdenia a prípadných negatívnych faktorov na hniezdisku.

3. Analýza a spracovanie získaných údajov.

Výsledky

V rámci projektu bolo skontrolované územie od nivy rieky Moravy, od Devínskej Novej Vsi, po Skalicu, vrátane Zámčiska. Na 9 lokalitách bolo 7 obsadených hniezd , z ktorých boli 3 úspešné a 4 neúspešné.  Úspešné páry vyviedli spolu 4 mláďatá.


Mláďa výra v hniezdnej podložke (foto: J.Svetlík)

Mláďatá výra skalného v hniezdnej podložke (foto: J. Svetlík)

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.