nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring a ochrana plamienky a kuvika na západnom Slovensku

TVeselovsky Talba2Cieľom projektu je zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností pre cieľové druhy a získanie poznatkov o ich súčasnom rozšírení, biotopových preferenciách, hniezdení a migrácii v regióne západného Slovenska.

Hlavný riešiteľ: Kristián Bacsa

Miesto realizácie projektu: západné Slovensko (okr. Dunajská Streda, Nové Zámky, Komárno, Šaľa, Galanta, Piešťany)

Trvanie projektu: 1.2. – 31.10. 2022

Prečo sa projekt realizuje: Kuvik obyčajný a plamienka driemavá boli v minulosti bežne rozšírenými druhmi kultúrnej krajiny. Početnosť ich populácie však na Slovensku za posledné desaťročia klesá. Je to spôsobené najmä zmenou využívania poľnohospodárskej krajiny spojenej s nadmerným využívaním insekticídov a rodenticídov na ochranu plodín, upustenia od extenzívnej pastvy hospodárskych zvierat a stratou hniezdnych možností. Negatívny dopad na početnosť plamienok a kuvikov malo rozšírenie kuny skalnej, ktorá vyhľadáva ľudské obydlia, farmy a pod. a je významným predátorom synantropných živočíchov. Na tomto negatívnom trende sa tiež podieľa izolovanosť jednotlivých populácií a obmedzené bezpečné úkrytové a hniezdne možnosti.

Aktivity a výstupy

1. Vizuálny a akustický monitoring druhov v projektovom území.

2. Odchyt do ornitologických sietí.

3. Kontrola známych a potenciálnych hniezdisk a inštalácia nových hniezdnych búdok.

Výsledky

V rámci projektu boli inštalované búdky pre plamienku a kuvika. Tiež boli kontrolované poľnohospodárske objekty, realizovaný akustický monitoring, krúžkovanie mláďat a odchyt jedincov do ornitologických sietí s cieľom monitoringu populácií plamienky driemavej a kuvika obyčajného. Počas realizácie projektu boli zistené 2 potenciálne hniezdenia plamienok na nových lokalitách, ďalej 2 potvrdené nové hniezdne lokality, 1 staršie hniezdisko a 1 nový pár na známej lokalite. Taktiež boli zaznamenané 2 hniezdenia kuvikov v búdkach. Zaujímavosťou bol nález znášky sokola myšiara v búdke, v ktorej boli mláďatá plamienky driemavej.

Odchyt plamienky driemavej (foto: K.Bacsa)

Mláďatá plamienky driemavej v búdke (foto: K.Bacsa)

Kontrola miesta, kde hniezdila plamienka vo vzduchotechnike (foto: K.Bacsa)

Znáška sokola myšiara v búdke pre plamienku driemavú (foto: K.Bacsa)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.