Featured

Minister Ján Mičovský prevezme petíciu Za živú krajinu

august chavko vespertak

Ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka odovzdáme v stredu1 Petíciu Za živú krajinu. Petíciu s 20 398 podpismi ľudí, ktorí žiadajú ozelenenie agrárnej krajiny odovzdáme pred Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja a vidieka práve v dňoch, keď sa rozhoduje o tom ako budú náš vidiek a poľnohospodárska krajina do budúcna vyzerať.

Iniciátori petície hovoria, že v najbližších týždňoch sa rozhodne o tom či sa nám podarí zmeniť nepriaznivý stav a vzhľad slovenskej agrárnej krajiny. Práve teraz sa na Slovensku a aj na európskej úrovni dokončuje nastavovanie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorá stanovuje podmienky za akých sa poskytuje podpora farmárom. Slovensko tak má jedinečnú šancu podporiť farmárov v takom hospodárení, ktoré povedie k náprave chýb minulých poľnohospodárskych politík. Viaceré chybné rozhodnutia v minulých desaťročiach a po našom vstupe do Európskej únie viedli k tomu, že rozloha lánov na Slovensku sa stala vôbec najvyššou v Európskej únii2, niekoľkonásobne narástla plocha, na ktorej sa pestujú niektoré plodiny, napríklad repka. Dôsledkom je, že naša poľnohospodárska krajina stratila pestrosť, ubudli v nej prírodné prvky, lúky, pasienky, medze a s ňou aj viaceré ohrozené druhy vtákov a iných živočíchov. Niektoré, ako napríklad hvizdák veľký, brehár čiernochvostý či ležiak úhorový preto kvôli strate ich biotopov vyhynuli úplne, viaceré kedysi bežné druhy ako jarabica, sa stali ohrozenými. Ďalším, ako je drop veľký, krakľa belasá či sokol kobcovitý, hrozí vyhynutie.

Ako upozorňujú iniciátori petície, šanca na nápravu týchto chýb minulosti je teraz vysoká, keďže v novej SPP v EÚ sa ráta s mnohými zmenami, ktoré by od roku 2023 mali viac prispieť k ochrane biodiverzity a zmierneniu dopadov zmeny klímy. Jednou zo zmien budú úplne nové ekoschémy, ktoré podporia farmárov v poľnohospodárskych postupoch šetrných k prírode. Ako však budú vyzerať ekoschémy, ako budú nastavené podmienky a výška podpory,  je v rukách Ministerstva a pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Bude na rozhodnutí ministerstva či podporí šetrnejšie formy poľnohospodárstva a prírode blízke formy hospodárenia, ktoré sú navrhované aj v požiadavkách petície Za živú krajinu3. Pre oživenie agrárnej krajiny je dôležité ročleniť lány monokultúr na menšie bloky, obmedziť používnie nebezpečných pesticídov a vytvoriť podmienky pre obnovu lúk a pasienkov a návrat voľne pasúcich sa hospodárskych zvierat do krajiny.

SOS/BirdLife Slovensko, BROZ, Ochrana dravcov na Slovensku a iniciatíva My Sme Les veria, že petícia pomôže príslušným inštitúciám v presadzovaní zmien v SPP, keďže aktuálna podpora petície upozorňuje na to, že potrebu ozajstného ozelenia agrárnej krajiny vníma ako potrebnú nemalá časť verejnosti. Preto iniciátori odovzdajú petíciu pánovi ministrovi Mičovskému, ktorý ju môže využiť ako podporu, aby sa zasadil o zmenšenie lánov, ktoré sám presadzuje, ako aj pre presadenie ďalších opatrení, ktoré sú potrebné pre návrat života do agrárnej krajiny. Po mnohých zo zmien, ktoré požadujú iniciátori petície, navyše volajú aj poľovníci a včelári, existuje u nich široká zhoda. Iniciátori preto upozorňujú, že sa naskytla ideálna príležitosť začať riešiť desaťročia staré problémy, ktorými trpí naša vidiecka krajina a príroda v nej.

 

Ďalšie informácie:

1) – prevzatie petície Za živú krajinu sa uskutoční stredu 21.4.2021 – 13:30 pred budovou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

2) - https://www.minzp.sk/iep/publikacie/komentare/na-poliach-pusto.html

3)http://www.changenet.sk/zazivukrajinu, www.zazivukrajinu.sk, www.zivakrajina.sk

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd