Zločiny proti prírode odsudzuje aj cirkev
Featured

Zločiny proti prírode odsudzuje aj cirkev

26. decembra uplynul presne rok, čo pokojnú atmosféru druhého sviatku Vianočného narušila ornitológom mimoriadne smutná správa. Neďaleko obce Diakovce (okres Šaľa) našli mŕtvu samičku orla kráľovského s menom Zuzana. Iba niekoľko mesiacov predtým ju označili vysielačkou ako mláďa na hniezde. Vyšetrenie potvrdilo, že príčinou úhynu bol zakázaný jed. V nadchádzajúcom období boli odhalené ďalšie prípady s takmer stovkou obetí. Ochrana voľne žijúcich druhov a ich rozmanitých foriem má oporu aj v encyklike pápeža Františka.

 

„Od roku 2017 až do súčasnosti je v našej databáze evidovaných 118 jedincov 19 rôznych chránených druhov vtákov, ktoré sa stali obeťou nelegálnych aktivít (z toho až 101 bolo nájdených v roku 2018). Ich spoločenská hodnota je bezmála 249 tisíc eur. Až 88 z nich (76 %) uhynulo následkom konzumácie otrávenej návnady, umiestnenej vo voľnej krajine. Medzi obeťami sú aj také vzácne druhy, ako haja červená, orliak morský, orol kráľovský či sokol rároh. Počas celého roka 2018 sme pracovali na zvýšení povedomia za účelom prevencie, zefektívnení odhaľovania a riešenia týchto prípadov. V rámci projektu Life Pannon Eagle sa s podporou Európskej únie podarilo vycvičiť psa, ktorého polícia využíva pri odhaľovaní dôkazov v teréne, zvýšili sa kontroly v problematických oblastiach, prebieha vyšetrovanie a niekoľko procesov s obvinenými. V novembri a decembri 2018 prebiehali intenzívne školenia polície a iných dotknutých subjektov. Pri monitoringu a odhaľovaní prípadov počas celého roka významne pomáhala i verejnosť,“ hovorí Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

“Angažovanosť rôznych sektorov je predpokladom oslovenia väčšej skupiny ľudí. Nielen počas sviatočných dní, spojených s vianočným časom, by sme mali mať v srdciach lásku a úctu k svojim blížnym, aj k prírode. Vo svojej encyklike pápež František uvádza, že v prípade zániku alebo vážneho poškodenia niektorých druhov hovoríme o hodnotách, ktoré presahujú každý výpočet. Zdôrazňuje obrovský význam prírody pre ľudí a to, že každá súčasť prírodného prostredia má v ňom presne dané, nezastupiteľné miesto. Rovnako upozorňuje na nutnosť poškodzovaniu životného prostredia predchádzať a dôsledne takéto prípady riešiť. Možno aj tieto zásady budú motivovať ľudí k vyššiemu rešpektu voči dravcom a iným druhom vtáctva, pretože majú dôležitú funkciu v prírode a sú užitočné aj pre nás. Veríme, že sa nám podarilo urobiť kus práce a veľmi si prajeme, aby mohli dravce na Slovensku pokojne žiť, nielen počas sviatkov,“ uzatvára Deutschová.

Doplňujúce informácie:
• Projekt Life Pannon Eagle sa realizuje na Slovensku, v Maďarsku, ČR, Rakúsku a Srbsku. Jeho súčasťou sú o.i. školenia pre členov polície, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, prokuratúru, Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, okresné úrady a iné inštitúcie. Zakúpené boli dva služobné psy pre vyhľadávanie otrávených návnad resp. uhynutých jedincov, z ktorých prvý už prešiel špeciálnym výcvikom – fenka Rita Ora. Súčasťou projektu je i príprava metodických pokynov pre elimináciu vtáčej kriminality a mobilná aplikácia, ktorá umožňuje oznamovanie nálezov, spolu s online formulárom na stránke projektu.


• Viac o nelegálnych aktivitách, najčastejšie otázky a odkaz na mapu s prehľadom prípadov nájdete tu, dôležité upozornenie pre ľudí – varovanie tu.


Viac z encykliky pápeža Františka, Laudato Si ' - o starostlivosti o náš spoločný domov z r. 2015:
III. Strata biodiverzity
33. Každý rok miznú tisíce rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré už nebudeme môcť nikdy poznať a ktoré naše deti už neuvidia, pretože sa navždy stratili. Veľká väčšina vyhynie pre príčiny, ktoré sú spojené s nejakou ľudskou činnosťou. Kvôli nám tisíce druhov nevzdajú chválu Bohu svojím životom, ani nám nebudú môcť odovzdať svoje posolstvo. Na to nemáme právo.
38. Je chvályhodná angažovanosť medzinárodných organizácií a občianskych združení, ktoré zvyšujú informovanosť obyvateľstva a aj s použitím legitímnych donucovacích prostriedkov kriticky spolupracujú na tom, aby si každá vláda plnila svoju nezastupiteľnú povinnosť chrániť životné prostredie a prírodné zdroje svojej krajiny bez toho, aby sa zapredala pochybným miestnym alebo medzinárodným záujmom.
42. Keďže všetky stvorenia sú navzájom spojené, každého hodnotu treba citlivo a s láskou uznať a my všetci, stvorené bytosti, sa navzájom potrebujeme. Každé teritórium má zodpovednosť v starostlivosti o túto rodinu, preto by si malo vykonať dôkladný inventár druhov, ktoré v ňom žijú a rozvíjať programy a stratégie ochrany s osobitnou pozornosťou na druhy, ktorým hrozí vyhynutie.

 

Viac o projekte LIFE15NAT/HU/000902 Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne sa dozviete na webovej stránke www.imperialeagle.eu/sk . Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd