4 500 prvkov na západnom Slovensku chráni vtáky pred nárazmi
Featured

4 500 prvkov na západnom Slovensku chráni vtáky pred nárazmi

 

Projekt LIFE Energia začal v septembri 2014. Jedným z hlavných cieľov bolo na základe mapovania určiť, ktoré úseky elektrických vedení predstavujú pre vtáky najväčšie riziko z hľadiska nárazov. Prebiehal v nížinných oblastiach v 13 Chránených vtáčích územiach (z toho 7 na západe) tam, kde dochádza najčastejšie k stretu vtákov s elektrickým vedením. Vyškolení mapovatelia prešli najprv všetky elektrické vedenia, na základe pozorovaní a nálezov uhynutých vtákov sa vybrali úseky najviac nebezpečné pre vtáctvo.

 

„Západné Slovensko je špecifické v tom, že sa tu nachádza jadrová populácia labute veľkej u nás. Je to veľký, ťažký vták, uspôsobený na pomalé prelety po krajine. Labute sa často koncentrujú do kŕdľov, v ktorých aj prelietavajú. V početnej skupine sú však ich reakcie oneskorené, hlavne u posledných jedincov a ich manévrovacia schopnosť je horšia. Majestátny vták tak kvôli kolíziám s elektrickým vedením často hynul a zároveň spôsoboval výpadky elektrickej siete. Zistili sme, že sa tak dialo najmä v lokalitách s ich vysokou koncentráciou, ako repkové polia, zaplavené terénne depresie a vodné kanály. Po vyhodnotení výsledkov z mapovania sme konkrétne úseky elektrických vedení navrhli ošetriť tzv. odkloňovačmi letu vtákov,“ približuje Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Na 43 km najrizikovejších úsekov vedení sme inštalovali tri rôzne typy odkloňovačov - RIBE lamely, FireFly a SWAN-FLIGHT Diverter - dokopy je to približne 4 500 prvkov. Následne tu prebiehal monitoring efektivity týchto opatrení, ktorý ukázal, že účinnosť všetkých troch typov odkloňovačov dosiahla hodnotu takmer 100 percent. Máme v pláne v ekologizácii nebezpečných úsekov pokračovať,“ hovorí Michaela Dobošová, hovorkyňa Západoslovenskej distribučnej, a.s.

 

„Vtáky v okolí Nitry, ktoré náraz prežili, boli prevezené do Rehabilitačnej stanice pri Správe CHKO Ponitrie Nitra – Šindolka. Niektoré z nich sa podarilo zachrániť a po rehabilitácii vypustiť do voľnej prírody. V tomto roku sme v rehabilitačnej stanici prijali 49 chránených živočíchov, z toho bolo úspešne zrehabilitovaných a vypustených 17. V súčasnosti nám veľa času zaberá starostlivosť o mláďatá, ktoré k nám ľudia priniesli zbytočne, pretože sú zdravé a mal by sa o nich starať dospelý pár,“ vysvetľuje Radimír Siklienka, riaditeľ Správy CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy v Nitre.

 

Doplňujúce informácie:
• Projekt realizujú od septembra 2014 do decembra 2019 organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, Východoslovenská distribučná, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a rezortná organizácia MŽP SR Štátna ochrana prírody SR.
• Celkovo sa mapovania zúčastnilo 81 odborne vyškolených mapovateľov.
• Do mapovania sa zapojili aj študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí boli v rámci spolupráce odborne vyškolení a zúčastňovali sa aj praktického mapovania v teréne v CHVÚ Ostrovné lúky a Dolné Považie. Študenti tak mali možnosť už počas štúdia získať praktické skúsenosti z ochrany prírody v teréne.
• Projekt LIFE Energia zachráni ročne viac ako 600 vtákov a predíde tak spôsobeniu škody na prírode v hodnote 1,5 milióna eur.
• V rámci projektu bolo zakúpené vybavenie pre 8 rehabilitačných staníc v pôsobnosti Štátnej ochrany prírody SR (Bratislava, Malacky, Dunajská Streda, Nitra, Banská Štiavnica, Brzotín, Rimavská Sobota, Trebišov), opravené boli voliéry a iné priestory pre hendikepované živočíchy. V Rozhanovciach pri Košiciach bola kompletne zrekonštruovaná veľká rehabilitačná stanica Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
• Rehabilitačné stanice evidujú množstvo telefonátov od občanov, ktorí nájdu v prírode alebo vo svojom okolí mláďatá chránených živočíchov. Najmä vtáčatá teraz opúšťajú hniezdo, pričom nemajú celkom vyvinuté operenie a vyskytujú sa v okolí. Verejnosť pristupuje k takýmto prípadom často krát s dobrým úmyslom a operence sa snaží zachrániť. Zoberú ich domov, po pár dňoch kontaktujú pracovníkov ŠOP SR, prípadne ich prinesú do rehabilitačnej stanice. Ide však o zlé rozhodnutie a navyše aj porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny. Príroda sa vie sama o seba postarať. Rodičia týchto mláďat o nich vedia a starajú sa o ne. Najlepším riešením pre nedospelé vtáky je nechať ich na mieste, prípadne vyložiť na najbližší strom. V prípade nálezu zraneného chráneného živočícha je možné kontaktovať pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR uverejnených na www.sopsr.sk, prípadne na tiesňovú linku 112.
• Od 15. 2.2002 do súčasnej doby prešlo rukami pracovníkov rehabilitačnej stanice v Nitre viac ako 1 900 živočíchov, najmä vtákov. Z toho sa približne 60 percent vyliečených jedincov podarí vrátiť späť do prírody. V prípade trvalých následkov sú chránené živočíchy prenechané ďalším chovateľským zariadeniam, napr. zoologickým záhradám. Okrem bežných živočíchov vyskytujúcich sa v našej prírode sa v starostlivosti stanice objavili aj druhy vzácne a zaujímavé – napríklad orol kráľovský (Aquila heliaca) , sokol sťahovavý (Falco peregrinus) plamienka driemavá (Tyto alba), korytnačka leopardia (Geochelone pardalis), či myšiarka močiarna (Asio flammeus), z cicavcov bobor vodný (Castor fiber).

Viac o projekte LIFE13 NAT/SK/001272 ENERGIA sa dozviete na webovej stránke www.lifeenergia.sk. Projekt je podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd