nase sk dravce2

nase sk sovy2

Nelegálne aktivity sú vážnou hrozbou pre biodiverzitu

Tlačová správa Bratislava, 22. mája 2018 Sokol raroh JozefChavko
22. mája si pripomíname medzinárodný deň biodiverzity, ktorý Organizácia spojených národov vyhlásila s cieľom zvýšiť porozumenie a uvedomenie si významu biodiverzity ako jedného zo základných predpokladov udržateľného hospodárskeho i sociálneho rozvoja. Napriek tomu, že sa už 25 rokov napĺňa globálny Dohovor o biologickej diverzite, sa doposiaľ nepodarilo pokles rozmanitosti života zastaviť.


„Príčiny úbytku biodiverzity sú rôzne: zmeny vo využívaní krajiny, znečistenie prostredia, neefektívne kontrolovaná výstavba a rozvoj miest - to všetko má za následok rýchly úbytok voľne žijúcich živočíchov a rastlín a stratu prirodzených biotopov. Do popredia sa svojim negatívnym vplyvom na biodiverzitu čoraz viac dostavajú nelegálne aktivity, ktorých obeťami sú voľne žijúce živočíchy. V prípade niektorých druhov je dokonca ohrozené ich prežitie. Táto situácia sa ani zďaleka netýka len rozvojových krajín a ikonických druhov - ako sú nosorožce, tigre či slony. Neobišla ani krajiny Európskej únie, vrátane Slovenska. Osobitnou skupinou, ktorá je cieľom nelegálnych aktivít u nás, sú dravé vtáky. Nepovolená činnosť ľudí sa stala limitujúcim faktorom priaznivého stavu populácií orla kráľovského, sokola rároha, haje červenej, orliaka morského a v minulosti aj sokola sťahovavého. Tieto druhy prežívajú len vďaka intenzívnemu stráženiu hniezd a kontinuálnej podpore ich hniezdnych a potravných možností,“ vysvetľuje Zuzana Guziová z Ochrany dravcov na Slovensku.


„Domnievame sa, že dravce nie sú obeťami náhodných trestných činov. Existujú jednotlivci alebo skupiny, ktoré majú na nelegálne aktivity motív, prostriedky a vybavenie. Nedávno sme informovali o viacerých prípadoch takzvanej vtáčej kriminality, ktoré sme zaznamenali na jar 2018. Od začiatku roku 2017 dodnes evidujeme 105 obetí nelegálnej činnosti, ktorých úhrnná spoločenská hodnota dosahuje 220 770 eur. A pritom sa dozvieme len o zlomku z celkového počtu prípadov. Podrobnosti o prípadoch, ktoré eviduje naša organizácia, sú k dispozícii aj v podobe interaktívnej mapy

Mapa vtacej kriminality 


Závažnosť vtáčej kriminality a jej dopad na populácie voľne žijúcich dravých vtákov je jeden z dôvodov, prečo Ochrana dravcov na Slovensku realizuje iniciatívu Všetci za dravce. Každý kto ju podpíše, vyjadrí podporu a záujem na tom, aby dravce ostali súčasťou slovenskej prírody“, hovorí Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.


„Skutočný rozsah nelegálnej činnosti je omnoho vyšší, než sa nám podarí zistiť. Napomôcť pri odhaľovaní a riešení prípadov môže teraz aj verejnosť. Prostredníctvom mobilnej aplikácie "BirdCrime", ktorá je bezplatne k dispozícii pre operačný systém Android, je možné jednoduchým spôsobom nahlásiť nález živého alebo uhynutého jedinca, ktorý mohol byť obeťou nelegálnej aktivity. Aplikácia bola vyvinutá v rámci projektu LIFE PannonEagle, cieľom ktorého je zvýšenie populácie orla kráľovského v panónskom regióne prostredníctvom výrazného zníženia mortality spôsobenej človekom“, uzatvára Guziová.

 

 

Doplňujúce informácie:

  • Podľa údajov Svetovej únie ochrany prírody je na globálnej úrovni ohrozených až 41 % druhov obojživelníkov, 35% druhov plazov, 13% druhov vtákov a 25% druhov cicavcov. Európska agentúra životného prostredia v rámci hodnotenia plnenia cieľov ochrany biodiverzity uvádza, že v Európskej únii je v nepriaznivom stave až 84 % typov biotopov, 48% druhov vtákov a 77% iných druhov rastlín a živočíchov.
  • Viac o projekte LIFE15NAT/HU/000902 Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne (LIFE PannonEagle) sa dozviete na webovej stránke www.imperialeagle.eu/sk. Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

 

Tlačové správy r.2018

Copyright © 2015. All Rights Reserved.